Aanmelden nieuwe leerling

Ieder kind is welkom op onze school. Bij aanmelding van oudere kinderen wordt allereerst gekeken over er plaats is en wordt zorgvuldig bekeken of wij aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen.

 

Ouders die meer informatie over de school willen kunnen contact opnemen via de e-mail op: info@vrijeschoolvalentijn.nl. Elk schooljaar worden er ochtenden vormgegeven waarbij ons onderwijs van kleuters tot en met klas zes gepresenteerd wordt in open lessen, tentoonstellingen van kinderwerk en door middel van een rondleiding en een gesprek met leerkrachten.

 

Data dit schooljaar:

(Tijd: 8.45 – 11.00)

Vrijdag 7 februari 2020
Woensdag 8 april 2020
Woensdag 17 juni 2020

 

De kleuterschool organiseert daarnaast gedurende het jaar enkele informatiemiddagen. Hierbij zijn aankomende kleuters met hun ouders van harte welkom om een kijkje te nemen, te spelen en in gesprek te gaan. U kunt zich hiervoor van tevoren aanmelden bij m.huisman@vrijeschoolvalentijn. Een goede en volledige oriëntatie voor ouders staat hierbij centraal.

 

Data dit schooljaar:

(Tijd: start 13.15, duur ca 60 minuten)

Donderdag 6 februari 2020
Dinsdag 3 maart 2020
Donderdag 14 mei 2020
Donderdag 4 juni 2020
Donderdag 2 juli 2020

Informatiegesprek

Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten? Voor zowel de kleuterschool als de lagere school is een informatiegesprek mogelijk.
Zogenaamde zij-instromers (kinderen die over willen stappen van school) hebben een gesprek met de schoolleider over het vrijeschoolonderwijs op onze school. Naast het gesprek en tijdens de informatiemiddag is er ook de mogelijkheid tot een rondleiding door de school. Tijdens de rondleiding ontstaat een levendige indruk van het onderwijs op onze school.

 

Wanneer u op grond van het informatiegesprek of informatiemiddag besluit om verder te gaan met onze school, wordt onderstaande aanmeldingsprocedure gevolgd.

Aanmeldingsprocedure kleuterschool

Wanneer ouders/verzorgers over gaan tot aanmelding wordt vooraf gevraagd om een vragenlijst met betrekking tot de ontwikkeling van het kind in te vullen en een aanmeldingsformulier. Dit gebeurt zo’n 5 tot 3 maanden voor het kind vier wordt. Dit formulier is per 1 augustus 2014 wettelijk verplicht gesteld in het kader van de wet Passend Onderwijs. Daarnaast wordt er informatie ingewonnen bij de crèche of peuterspeelzaal. Hierna wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek.

 

Op grond van het gesprek, het ingevulde formulier en de informatie zal de leerkracht het vervolg van de procedure met u bespreken. Blijkt dat uw kind meer dan een gemiddelde onderwijsbehoefte heeft, dan zal de school middels een gesprek de visie en de mogelijkheden die de school te bieden heeft, bespreken. Mocht er worden overgegaan tot aanname, dan wordt het te volgen ondersteuningstraject in overleg met ouders vastgesteld.

 

School en ouders hebben 3 maanden de tijd om de extra hulpvraag goed in kaart te brengen en via het samenwerkingsverband ‘Zeeluwe’ een eventuele beschikking voor het SBO in de toekomst aan te vragen.

 

Wanneer iedereen akkoord is met de aanname van uw kind, wordt bepaald wanneer het kind in de klas komt. Broertjes en zusjes komen bij dezelfde kleuterleerkracht, tenzij om pedagogische redenen anders wordt besloten. Kleuters kunnen te allen tijde instromen. Ongeveer twee weken voor de start komt uw kind een dagje kijken op school bij zijn/haar kleuterleerkracht.

Aanmeldingsprocedure zij-instroom

De zij-instroom richt zich op kinderen die gedurende hun schoolloopbaan veranderen van basisschool. Deze overstap kan gedurende het hele jaar – tot zes weken voor de zomervakantie – gemaakt worden. Als u contact opneemt met de school, hoort u of er plaats is in de mogelijke klas voor uw kind.

 

Wanneer u na het informatiegesprek met ons verder wil, zal door de intern begeleider contact worden gezocht met de school waarop uw kind op dat moment onderwijs volgt. Op grond daarvan beslist de schoolleider of uw kind een week voor observatie kan komen op onze school. Dit doen wij om een goed beeld te vormen van de vraag die het kind stelt en om te kijken of wij binnen de bestaande context kunnen bieden wat het kind vraagt en tevens het evenwicht in de klas kunnen blijven garanderen.

 

Uw kind neemt die week deel aan alle (leer)activiteiten in de desbetreffende klas. Aan het einde van de week vindt er een evaluatie plaats tussen de ouders/verzorgers, de schoolleider en de desbetreffende leerkracht. Samen wordt dan gekeken of de overstap naar onze school wezenlijk is.

 

Kinderen die tegen het einde van het schooljaar worden aangemeld, kunnen in de eerste week na de zomervakantie voor observatie komen.