skip to Main Content
0341-419364 info@vrijeschoolvalentijn.nl

Communicatie

Via e-mail

Elke vrijdag wordt de weekbrief verspreid. Hierin worden alle activiteiten en mededelingen voor de komende periode aangekondigd. De informatie is altijd schoolgerelateerd en veelal praktisch van aard. Ook staan de werkdagen van de schoolleider aangegeven.

Naast de wekelijkse weekbrief sturen de leerkrachten regelmatig een apart bericht met daarin klasspecifieke informatie.

Mondeling

Contact ouder – leerkracht

Twee keer per jaar, in september en maart, worden ouders uitgenodigd om in de zgn. 15-minutengesprekken de inhoud van het getuigschrift, de verwachtingen voor het komende schooljaar, de vorderingen en de evaluatie hiervan te bespreken.

Om het contact tussen ouder en leerkracht open en betrokken te houden, kunnen uiteraard tussendoor ook gesprekken gehouden worden. Dit bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen of situaties waar vragen over zijn.

Twee à drie keer per jaar is er in elke klas een ouderavond met informatie over de klas. De specifieke ontwikkel- en leerstof, de wijze van werken en wat er leeft in de klas wordt daar met de ouders gedeeld. Er kan ook samen creatief gewerkt worden om een jaarfeest voor te bereiden voor de kinderen.

De leerkracht zal ook op z’n minst eenmaal bij elk kind op huisbezoek komen. Zo krijgt de de leerkracht een vollediger beeld van het kind, en kan het kind bijvoorbeeld alles laten zien waar hij of zij trots op is.

Contact ouder – school

Drie maal per jaar organiseert de school een algemene ouderavond voor alle ouders. Deze avonden zijn bedoeld ter informatie en uitwisseling van onderwerpen die de school  als  geheel aangaan: aan het begin van het schooljaar de opening van het jaar waarin leerkrachten voorgesteld worden en nieuwe – voorgenomen – ontwikkelingen worden geschetst; in het midden van het jaar legt de MR verantwoording af en is er een thema; aan het eind van het schooljaar een terugblik en verslag van hetgeen ontwikkeld en bereikt is.

Contact ouder – schoolleider

Iedere morgen staat de schoolleider bij de ingang van de school. Op dat moment is het mogelijk om een afspraak te maken of om elkaar even te spreken.

Met de klassenouders wordt op vijf avonden in het jaar stil gestaan bij de uitvoering van hun taak in samenspraak met de schoolleider.

Vijf maal in het jaar zal de schoolleider willekeurig gekozen ouders vragen hun beleving van bijvoorbeeld de kernwaarden van onze school in een persoonlijk gesprek te uiten.

 

 

Back To Top