skip to Main Content
0341-419364 info@vrijeschoolvalentijn.nl

Extra hulp

Kinderen die in potentie aanwezige vaardigheden onvoldoende ontwikkelen door ontwikkelings-, gedrags- of leervragen, of door boven-, benedengemiddelde begaafdheid, bieden we extra ondersteuning. De ondersteuning voor een kind is vooral gericht om op klasniveau te kunnen functioneren. In ons onderwijs en ook in het bieden van extra ondersteuning, streven we naar de ontwikkeling van alle aanwezige potenties in de leerling; we oriënteren ons op het gehele kind, zoals het zich als geestelijk wezen uitdrukt in hoofd, hart en handen.

Het periodeonderwijs biedt goede mogelijkheden tot inclusief differentiëren. Door het inzetten van verschillende werkvormen krijgen kinderen de mogelijkheid om op eigen niveau te werken als ook om van en met elkaar te leren.

Tijdens lessen waarin expliciet vaardigheden worden geoefend op het gebied van rekenen en taal, wordt gewerkt met groepsplannen. We streven naar een optimale afstemming tussen enerzijds de behoeften van de leerlingen en anderzijds ons aanbod en onze pedagogisch-didactische aanpak.

Het team werkt in intervisievorm aan verdieping van de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van al onze leerlingen. De intern begeleider is hierbij de coach van de leerkrachten. Zij hanteert drie ankerpunten in de coaching: klasbespreking; leerlingbespreking en klassenconsultatie.

De remedial teacher ondersteunt de leerkrachten op individueel niveau door extra ondersteuning te geven per kind of aan een klein groepje kinderen.

Een hoogbegaafdenspecialist ondersteunt het team in herkennen van meerbegaafdheid en wat dat betekent voor het kind, de klas en het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht.

Bij hulpvragen over gedrag, bewegen en senso-motoriek ondersteunen Intraverte en de lierdocente de leerkrachten, ouders en individuele kinderen.

De schoolbegeleidingsdienst voor vrijescholen ondersteunt de school bij specifieke vragen.

Op het moment dat de school handelingsverlegen dreigt te worden, wordt externe hulp ingeschakeld. Als de extra inspanningen van de school onvoldoende effect hebben en de grens is bereikt aan mogelijkheden in het aanbieden van ondersteuning, wordt gezocht naar een passende plek waar het kind meer recht gedaan kan worden. Hiervoor wordt de expertise vanuit het samenwerkingsverband ‘Zeeluwe’ ingezet.

Voor een uitgebreid beeld van de ondersteuning die wij leveren verwijzen wij naar ons zorgplan.

Back To Top