Medezeggenschapsraad

Sinds 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) van kracht. De Stichting Athena heeft een medezeggenschapsstatuut vastgesteld; hierin is de medezeggenschap van ouders en medewerkers op schoolniveau en bestuursniveau beschreven.

Op Valentijn is een actieve Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit drie ouders en drie medewerkers. Vijfmaal in het schooljaar heeft de MR overleg met de schoolleiding over tal van (bestuurlijke) zaken die binnen de school spelen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht.

 

Het ouderdeel vertegenwoordigt de ouders van de school. Door het houden van verkiezingen worden oudervertegenwoordigers formeel gekozen.

 

De MR-vergadering is openbaar. Zowel ouders als medewerkers mogen de vergadering bijwonen.

 

Leden van de raad zijn:

Bianca van Doornik (team)

Marry Huisman (team)

Antje de Bruijne (team)

Mark de Lange, voorzitter (ouder)

Margriet Juffer-Boer (ouder)

José Klompenmaker (ouder)

Bereikbaar via: mr@vrijeschoolvalentijn.nl of 06-42022831

GMR

Ouders en medewerkers hebben op schoolniveau invloed via de lokale medezeggenschapsraad. In december 2007 is de GMR geïnstalleerd. Vanuit iedere school heeft een medewerker en ouder zitting in de GMR. De GMR komt minimaal vier keer per jaar bijeen om bovenschoolse zaken te bespreken.

Bereikbaar via: gmr@vsathena.nl

ground-group-growth-hands-461049